Projects 1995 2022

Finished

防疫物聯網之前瞻應用與服務開發(1/3)

Ko, N.

17-09-0118-08-31

Project: Research project

Castor 基因在卵巢癌轉移之研究

Hsu, K.

17-08-0118-07-31

Project: Research project

外泌體參與Ha-Ras引發細胞癌化的生物力學機制

Tang, M.

17-08-0118-07-31

Project: Research project

睡眠剝奪引發多種疾病的早發生之危害風險

Liu, M.

17-08-0118-07-31

Project: Research project