Projects

Filter
Finished

防疫物聯網之前瞻應用與服務開發(2/3)

Ko, N.

18-09-0119-08-31

Project: Research project

微免及檢驗醫學學門規劃研究推動計畫

Lin, Y.

19-01-0119-12-31

Project: Research project

微免及檢驗醫學學門規劃研究推動計畫

Lin, Y.

19-01-0119-12-31

Project: Research project

心理學門規劃研究推動計畫

Yu, L.

19-01-0119-12-31

Project: Research project

國際傷口修復與再生中心(2/5)

Tang, M.

19-03-0120-02-29

Project: Research project

國際傷口修復與再生中心(2/5)

Tang, M.

19-03-0120-02-29

Project: Research project

創新虛擬視覺觸覺回饋訓練系統之建構與評估

Kuo, L.

19-04-0120-03-31

Project: Research project

臺灣上消化道癌症臨床試驗合作聯盟 III

Shan, Y.

19-05-0120-04-30

Project: Research project

臺灣上消化道癌症臨床試驗合作聯盟 III

Shan, Y.

19-05-0120-04-30

Project: Research project

臺灣失智症臨床試驗研究聯盟 II

Pai, M.

19-05-0120-04-30

Project: Research project

臺灣失智症臨床試驗研究聯盟 II

Pai, M.

19-05-0120-04-30

Project: Research project

生醫光學影像核心平台-生醫光學影像核心平台

Tsai, K.

19-05-0120-04-30

Project: Research project

發展治療癌症之專一性組合蛋白藥物(3/3)

Chuang, W.

19-06-0120-05-31

Project: Research project

發展治療癌症之專一性組合蛋白藥物(3/3)

Chuang, W.

19-06-0120-05-31

Project: Research project