Find Research Projects

Search in all content

Filters for Projects

Search concepts
Selected filters

馬雅建築美學研究

Chen, I.

18-07-0119-06-30

Project: Research project

陣列式深紫外光發光二極體之開發

Lee, C.

19-08-0122-07-31

Project: Research project

針對群組選取的高效率貝式變分演算法

Chen, R.

19-08-0120-07-31

Project: Research project

能源學門研究發展及推動規劃小組計畫

Lin, T.

19-01-0119-12-31

Project: Research project

能源效率優化管理聯盟推動計畫(3/3)

Chen, J.

19-02-0120-01-31

Project: Research project

能源效率優化管理聯盟推動計畫(3/3)

Chen, J.

19-02-0120-01-31

Project: Research project

缺氧誘發之蛋白質轉譯調控與癌症惡化的探討

Sun, H.

19-08-0120-07-31

Project: Research project

矩陣流形上的數學優化及其應用

Lin, M. M.

19-08-0120-07-31

Project: Research project

矩陣流形上的數學優化及其應用

Lin, M. M.

19-08-0120-07-31

Project: Research project

特徵簇的幾何與拓撲

Xia, E. Z.

19-08-0120-07-31

Project: Research project

特殊圖族的中繼站問題

Hsieh, S.

20-08-0121-07-31

Project: Research project

特殊圖族的中繼站問題

Hsieh, S.

21-08-0122-07-31

Project: Research project

特殊圖族的中繼站問題

Hsieh, S.

19-08-0120-07-31

Project: Research project

特殊圖族的中繼站問題

Hsieh, S.

19-08-0122-07-31

Project: Research project

特殊圖族的中繼站問題

Hsieh, S.

19-08-0122-07-31

Project: Research project

特定具有大對稱性的辛流形之哈密頓位移

Chiang, M.

19-08-0120-07-31

Project: Research project

浮標水下聲音監測系統之發展與應用

Huang, C.

18-01-0118-12-31

Project: Research project

海灘沖刷帶的波浪溯升與溯降之UAV影像分析

Chuang, Z.

20-08-0121-07-31

Project: Research project

海洋微塑膠中持久性有機污染物之分布特徵

Liu, T.

20-08-0121-07-31

Project: Research project

海洋微塑膠中持久性有機污染物之分布特徵

Liu, T.

21-08-0122-07-31

Project: Research project

海洋微塑膠中持久性有機污染物之分布特徵

Liu, T.

19-08-0120-07-31

Project: Research project