Find Research Projects

Not started

蝴蝶蘭單?類花部香味物質分泌機制探討

Chen, H.

19-08-0120-07-31

Project: Research project

中德雙邊PPP合作計畫

Ke, W.

Project: Research project

中德雙邊PPP合作計畫

Shen, M.

Project: Research project

中德雙邊PPP合作計畫

Chen, J.

Project: Research project

中德雙邊PPP合作計畫

Liao, J.

Project: Research project

防疫物聯網之前瞻應用與服務開發(2/3)

Ko, N.

18-09-0119-08-31

Project: Research project

全身互動介面應用於數位製造之設計與評估

Cho, Y.

18-08-0119-07-31

Project: Research project

今人「新編」《唐詩三百首》研究

Chen, M.

18-08-0119-07-31

Project: Research project

事件與歷史:紅葉少棒五十年史(1968-2018)(1/2)

Hsieh, S.

18-08-0119-07-31

Project: Research project

馬雅建築美學研究

Chen, I.

18-07-0119-06-30

Project: Research project