Comparison of Calcium Balancing Strategies During Hypothermic Acclimation of Tilapia (Oreochromis mossambicus) and Goldfish (Carassius auratus)

Tsung-yu Han, Chien-yu Wu, Han-chuan Tsai, Yi-pei Cheng, Wei-fan Chen, Tzu-chien Lin, Chia-yih Wang, Jay-ron Lee, Pung-pung Hwang, Fu-i Lu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Cite this