Enhancement of Hippocampal Spatial Decoding Using a Dynamic Q-Learning Method with a Relative Reward Using Theta Phase Precession

Bo-wei Chen, Shih-hung Yang, Yu-chun Lo, Ching-fu Wang, Han-lin Wang, Chen-yang Hsu, Yun-ting Kuo, Jung-chen Chen, Sheng-huang Lin, Han-chi Pan, Sheng-wei Lee, Xiao Yu, Boyi Qu, Chao-hung Kuo, You-yin Chen, Hsin-yi Lai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Cite this