IMECS 2011 - International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011: Preface

Yousry H. Abdelkader, Daoud Ait-Kadi, Basim Al-Najjar, Ali Allahverdi, Bala P. Amavasai, Carlos Henggeler, Djamel Bouchaffra, Indranil Bose, Anthony Brabazon, Mietek Brdys, Fidel Cacheda, Alan Hoi Shou Chan, Felix T.S. Chan, Chin Chen Chang, Pranay Chaudhuri, Chun Hsien Chen, Chung Shue Chen, Mu Song Chen, Qingfeng Chen, Wallace ChoyT. S. Chung, Orville Leverne Clubb, Manuel Jose Damasio, Chuangyin Dang, Alexander Djordjevich, Yu Fai Fung, G. Ganesan, Robert Gay Kheng Leng, Goh Ong Sing, Angel Marin Gracia, Zonghua Gu, Nalan Gulpinar, Phil Heaton-Adegbile, Enrique Herrera-Viedma, Josep R. Herrero, Xu Huang, Chi Kuang Hwang, Heung Suk Hwang, Shigekazu Ishihara, Limin Jia, Rajgopal Kannan, George P. Karatzas, Hideki Katagiri, Graham Kendall, Kensaku Kikuta, Haeng Kon Kim, Sung Il Kim, Cartik Kothari, Mohan Krishnamoorthy, Tadahiko Kumamoto, Reggie Kwan, Ho Woo Lee, Layuan Li, Xueliang Li, Yiming Li, Chih Min Lin, Baoding Liu, Liping Liu, Elsa M.Macias Lopez, Clement Luk, Kazuaki Maeda, Prabhat K. Mahanti, Qusay H. Mahmoud, Nikolaos Matsatsinis, George Mavrommatis, Michael McGuigan, Patricia Melin, Ludmil Mikhailov, Hiroshi Mineno, Herman Monsuur, Chiung Moon, Alejandro Murua, Nysret Musliu, Didier Nakache, Jun Ni, Lars Nolle, A. Alper Ozalp, Wan Kai Pang, Apostolos N. Papadopoulos, Selwyn Piramuthu, I. M. Premachandra, Quah Tong Seng, Dharmendra Sharma, Jiuh Biing Sheu, Shey Huei Sheu, Cornel I.G. Resteanu, Carlos Romero, Susumu Saito, Tadeusz Sawik, Rosemary R. Seva, Elhadi Shakshuki, Vrijendra Singh, Yannis Siskos, Yuri Grigoriyevich Stoyan, Junping Sun, Zhaohao Sun, A. B. Rad, Marina Resta, Maria Luque Rodriguez, Raul Rojas, Manoj Kumar Tiwari, Dat Tran, Francisco Herrera Triguero, Lin Yu Tseng, Shinichi Tsuda, Gwo Hshiung Tzeng, Lev V. Utkin, Ismael Vaz, Jose Verdegay Luis, Hsiao Fan Wang, Long Wang, Shyh-Hau Wang, Toyohide Watanabe, Frank Werner, Igor Wojnicki, Ed Xuekui Wu, Trong Wu, Guangming Xie, Li Xu, Susan H. Xu, Gi Chul Yang, Xin She Yang, Kun Ming Yu, Cecilia Zanni, Xiaohua Zhang, Zhe George Zhang, Yao Zhao, Yong Zhao, Constantin Zopounidis

Research output: Contribution to journalEditorial

Original languageEnglish
JournalIMECS 2011 - International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011
Volume2
Publication statusPublished - 2011 Jul 26
EventInternational MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011, IMECS 2011 - Kowloon, Hong Kong
Duration: 2011 Mar 162011 Mar 18

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Computer Science(all)
  • Engineering(all)

Cite this

Abdelkader, Y. H., Ait-Kadi, D., Al-Najjar, B., Allahverdi, A., Amavasai, B. P., Henggeler, C., ... Zopounidis, C. (2011). IMECS 2011 - International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011: Preface. IMECS 2011 - International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011, 2.
Abdelkader, Yousry H. ; Ait-Kadi, Daoud ; Al-Najjar, Basim ; Allahverdi, Ali ; Amavasai, Bala P. ; Henggeler, Carlos ; Bouchaffra, Djamel ; Bose, Indranil ; Brabazon, Anthony ; Brdys, Mietek ; Cacheda, Fidel ; Chan, Alan Hoi Shou ; Chan, Felix T.S. ; Chang, Chin Chen ; Chaudhuri, Pranay ; Chen, Chun Hsien ; Chen, Chung Shue ; Chen, Mu Song ; Chen, Qingfeng ; Choy, Wallace ; Chung, T. S. ; Clubb, Orville Leverne ; Damasio, Manuel Jose ; Dang, Chuangyin ; Djordjevich, Alexander ; Fung, Yu Fai ; Ganesan, G. ; Leng, Robert Gay Kheng ; Sing, Goh Ong ; Gracia, Angel Marin ; Gu, Zonghua ; Gulpinar, Nalan ; Heaton-Adegbile, Phil ; Herrera-Viedma, Enrique ; Herrero, Josep R. ; Huang, Xu ; Hwang, Chi Kuang ; Hwang, Heung Suk ; Ishihara, Shigekazu ; Jia, Limin ; Kannan, Rajgopal ; Karatzas, George P. ; Katagiri, Hideki ; Kendall, Graham ; Kikuta, Kensaku ; Kim, Haeng Kon ; Kim, Sung Il ; Kothari, Cartik ; Krishnamoorthy, Mohan ; Kumamoto, Tadahiko ; Kwan, Reggie ; Lee, Ho Woo ; Li, Layuan ; Li, Xueliang ; Li, Yiming ; Lin, Chih Min ; Liu, Baoding ; Liu, Liping ; Lopez, Elsa M.Macias ; Luk, Clement ; Maeda, Kazuaki ; Mahanti, Prabhat K. ; Mahmoud, Qusay H. ; Matsatsinis, Nikolaos ; Mavrommatis, George ; McGuigan, Michael ; Melin, Patricia ; Mikhailov, Ludmil ; Mineno, Hiroshi ; Monsuur, Herman ; Moon, Chiung ; Murua, Alejandro ; Musliu, Nysret ; Nakache, Didier ; Ni, Jun ; Nolle, Lars ; Ozalp, A. Alper ; Pang, Wan Kai ; Papadopoulos, Apostolos N. ; Piramuthu, Selwyn ; Premachandra, I. M. ; Seng, Quah Tong ; Sharma, Dharmendra ; Sheu, Jiuh Biing ; Sheu, Shey Huei ; Resteanu, Cornel I.G. ; Romero, Carlos ; Saito, Susumu ; Sawik, Tadeusz ; Seva, Rosemary R. ; Shakshuki, Elhadi ; Singh, Vrijendra ; Siskos, Yannis ; Stoyan, Yuri Grigoriyevich ; Sun, Junping ; Sun, Zhaohao ; Rad, A. B. ; Resta, Marina ; Rodriguez, Maria Luque ; Rojas, Raul ; Tiwari, Manoj Kumar ; Tran, Dat ; Triguero, Francisco Herrera ; Tseng, Lin Yu ; Tsuda, Shinichi ; Tzeng, Gwo Hshiung ; Utkin, Lev V. ; Vaz, Ismael ; Luis, Jose Verdegay ; Wang, Hsiao Fan ; Wang, Long ; Wang, Shyh-Hau ; Watanabe, Toyohide ; Werner, Frank ; Wojnicki, Igor ; Wu, Ed Xuekui ; Wu, Trong ; Xie, Guangming ; Xu, Li ; Xu, Susan H. ; Yang, Gi Chul ; Yang, Xin She ; Yu, Kun Ming ; Zanni, Cecilia ; Zhang, Xiaohua ; Zhang, Zhe George ; Zhao, Yao ; Zhao, Yong ; Zopounidis, Constantin. / IMECS 2011 - International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011 : Preface. In: IMECS 2011 - International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011. 2011 ; Vol. 2.
@article{d9900644b8624342a0a69a5d33465f8c,
title = "IMECS 2011 - International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011: Preface",
author = "Abdelkader, {Yousry H.} and Daoud Ait-Kadi and Basim Al-Najjar and Ali Allahverdi and Amavasai, {Bala P.} and Carlos Henggeler and Djamel Bouchaffra and Indranil Bose and Anthony Brabazon and Mietek Brdys and Fidel Cacheda and Chan, {Alan Hoi Shou} and Chan, {Felix T.S.} and Chang, {Chin Chen} and Pranay Chaudhuri and Chen, {Chun Hsien} and Chen, {Chung Shue} and Chen, {Mu Song} and Qingfeng Chen and Wallace Choy and Chung, {T. S.} and Clubb, {Orville Leverne} and Damasio, {Manuel Jose} and Chuangyin Dang and Alexander Djordjevich and Fung, {Yu Fai} and G. Ganesan and Leng, {Robert Gay Kheng} and Sing, {Goh Ong} and Gracia, {Angel Marin} and Zonghua Gu and Nalan Gulpinar and Phil Heaton-Adegbile and Enrique Herrera-Viedma and Herrero, {Josep R.} and Xu Huang and Hwang, {Chi Kuang} and Hwang, {Heung Suk} and Shigekazu Ishihara and Limin Jia and Rajgopal Kannan and Karatzas, {George P.} and Hideki Katagiri and Graham Kendall and Kensaku Kikuta and Kim, {Haeng Kon} and Kim, {Sung Il} and Cartik Kothari and Mohan Krishnamoorthy and Tadahiko Kumamoto and Reggie Kwan and Lee, {Ho Woo} and Layuan Li and Xueliang Li and Yiming Li and Lin, {Chih Min} and Baoding Liu and Liping Liu and Lopez, {Elsa M.Macias} and Clement Luk and Kazuaki Maeda and Mahanti, {Prabhat K.} and Mahmoud, {Qusay H.} and Nikolaos Matsatsinis and George Mavrommatis and Michael McGuigan and Patricia Melin and Ludmil Mikhailov and Hiroshi Mineno and Herman Monsuur and Chiung Moon and Alejandro Murua and Nysret Musliu and Didier Nakache and Jun Ni and Lars Nolle and Ozalp, {A. Alper} and Pang, {Wan Kai} and Papadopoulos, {Apostolos N.} and Selwyn Piramuthu and Premachandra, {I. M.} and Seng, {Quah Tong} and Dharmendra Sharma and Sheu, {Jiuh Biing} and Sheu, {Shey Huei} and Resteanu, {Cornel I.G.} and Carlos Romero and Susumu Saito and Tadeusz Sawik and Seva, {Rosemary R.} and Elhadi Shakshuki and Vrijendra Singh and Yannis Siskos and Stoyan, {Yuri Grigoriyevich} and Junping Sun and Zhaohao Sun and Rad, {A. B.} and Marina Resta and Rodriguez, {Maria Luque} and Raul Rojas and Tiwari, {Manoj Kumar} and Dat Tran and Triguero, {Francisco Herrera} and Tseng, {Lin Yu} and Shinichi Tsuda and Tzeng, {Gwo Hshiung} and Utkin, {Lev V.} and Ismael Vaz and Luis, {Jose Verdegay} and Wang, {Hsiao Fan} and Long Wang and Shyh-Hau Wang and Toyohide Watanabe and Frank Werner and Igor Wojnicki and Wu, {Ed Xuekui} and Trong Wu and Guangming Xie and Li Xu and Xu, {Susan H.} and Yang, {Gi Chul} and Yang, {Xin She} and Yu, {Kun Ming} and Cecilia Zanni and Xiaohua Zhang and Zhang, {Zhe George} and Yao Zhao and Yong Zhao and Constantin Zopounidis",
year = "2011",
month = "7",
day = "26",
language = "English",
volume = "2",
journal = "IMECS 2011 - International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011",

}

Abdelkader, YH, Ait-Kadi, D, Al-Najjar, B, Allahverdi, A, Amavasai, BP, Henggeler, C, Bouchaffra, D, Bose, I, Brabazon, A, Brdys, M, Cacheda, F, Chan, AHS, Chan, FTS, Chang, CC, Chaudhuri, P, Chen, CH, Chen, CS, Chen, MS, Chen, Q, Choy, W, Chung, TS, Clubb, OL, Damasio, MJ, Dang, C, Djordjevich, A, Fung, YF, Ganesan, G, Leng, RGK, Sing, GO, Gracia, AM, Gu, Z, Gulpinar, N, Heaton-Adegbile, P, Herrera-Viedma, E, Herrero, JR, Huang, X, Hwang, CK, Hwang, HS, Ishihara, S, Jia, L, Kannan, R, Karatzas, GP, Katagiri, H, Kendall, G, Kikuta, K, Kim, HK, Kim, SI, Kothari, C, Krishnamoorthy, M, Kumamoto, T, Kwan, R, Lee, HW, Li, L, Li, X, Li, Y, Lin, CM, Liu, B, Liu, L, Lopez, EMM, Luk, C, Maeda, K, Mahanti, PK, Mahmoud, QH, Matsatsinis, N, Mavrommatis, G, McGuigan, M, Melin, P, Mikhailov, L, Mineno, H, Monsuur, H, Moon, C, Murua, A, Musliu, N, Nakache, D, Ni, J, Nolle, L, Ozalp, AA, Pang, WK, Papadopoulos, AN, Piramuthu, S, Premachandra, IM, Seng, QT, Sharma, D, Sheu, JB, Sheu, SH, Resteanu, CIG, Romero, C, Saito, S, Sawik, T, Seva, RR, Shakshuki, E, Singh, V, Siskos, Y, Stoyan, YG, Sun, J, Sun, Z, Rad, AB, Resta, M, Rodriguez, ML, Rojas, R, Tiwari, MK, Tran, D, Triguero, FH, Tseng, LY, Tsuda, S, Tzeng, GH, Utkin, LV, Vaz, I, Luis, JV, Wang, HF, Wang, L, Wang, S-H, Watanabe, T, Werner, F, Wojnicki, I, Wu, EX, Wu, T, Xie, G, Xu, L, Xu, SH, Yang, GC, Yang, XS, Yu, KM, Zanni, C, Zhang, X, Zhang, ZG, Zhao, Y, Zhao, Y & Zopounidis, C 2011, 'IMECS 2011 - International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011: Preface', IMECS 2011 - International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011, vol. 2.

IMECS 2011 - International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011 : Preface. / Abdelkader, Yousry H.; Ait-Kadi, Daoud; Al-Najjar, Basim; Allahverdi, Ali; Amavasai, Bala P.; Henggeler, Carlos; Bouchaffra, Djamel; Bose, Indranil; Brabazon, Anthony; Brdys, Mietek; Cacheda, Fidel; Chan, Alan Hoi Shou; Chan, Felix T.S.; Chang, Chin Chen; Chaudhuri, Pranay; Chen, Chun Hsien; Chen, Chung Shue; Chen, Mu Song; Chen, Qingfeng; Choy, Wallace; Chung, T. S.; Clubb, Orville Leverne; Damasio, Manuel Jose; Dang, Chuangyin; Djordjevich, Alexander; Fung, Yu Fai; Ganesan, G.; Leng, Robert Gay Kheng; Sing, Goh Ong; Gracia, Angel Marin; Gu, Zonghua; Gulpinar, Nalan; Heaton-Adegbile, Phil; Herrera-Viedma, Enrique; Herrero, Josep R.; Huang, Xu; Hwang, Chi Kuang; Hwang, Heung Suk; Ishihara, Shigekazu; Jia, Limin; Kannan, Rajgopal; Karatzas, George P.; Katagiri, Hideki; Kendall, Graham; Kikuta, Kensaku; Kim, Haeng Kon; Kim, Sung Il; Kothari, Cartik; Krishnamoorthy, Mohan; Kumamoto, Tadahiko; Kwan, Reggie; Lee, Ho Woo; Li, Layuan; Li, Xueliang; Li, Yiming; Lin, Chih Min; Liu, Baoding; Liu, Liping; Lopez, Elsa M.Macias; Luk, Clement; Maeda, Kazuaki; Mahanti, Prabhat K.; Mahmoud, Qusay H.; Matsatsinis, Nikolaos; Mavrommatis, George; McGuigan, Michael; Melin, Patricia; Mikhailov, Ludmil; Mineno, Hiroshi; Monsuur, Herman; Moon, Chiung; Murua, Alejandro; Musliu, Nysret; Nakache, Didier; Ni, Jun; Nolle, Lars; Ozalp, A. Alper; Pang, Wan Kai; Papadopoulos, Apostolos N.; Piramuthu, Selwyn; Premachandra, I. M.; Seng, Quah Tong; Sharma, Dharmendra; Sheu, Jiuh Biing; Sheu, Shey Huei; Resteanu, Cornel I.G.; Romero, Carlos; Saito, Susumu; Sawik, Tadeusz; Seva, Rosemary R.; Shakshuki, Elhadi; Singh, Vrijendra; Siskos, Yannis; Stoyan, Yuri Grigoriyevich; Sun, Junping; Sun, Zhaohao; Rad, A. B.; Resta, Marina; Rodriguez, Maria Luque; Rojas, Raul; Tiwari, Manoj Kumar; Tran, Dat; Triguero, Francisco Herrera; Tseng, Lin Yu; Tsuda, Shinichi; Tzeng, Gwo Hshiung; Utkin, Lev V.; Vaz, Ismael; Luis, Jose Verdegay; Wang, Hsiao Fan; Wang, Long; Wang, Shyh-Hau; Watanabe, Toyohide; Werner, Frank; Wojnicki, Igor; Wu, Ed Xuekui; Wu, Trong; Xie, Guangming; Xu, Li; Xu, Susan H.; Yang, Gi Chul; Yang, Xin She; Yu, Kun Ming; Zanni, Cecilia; Zhang, Xiaohua; Zhang, Zhe George; Zhao, Yao; Zhao, Yong; Zopounidis, Constantin.

In: IMECS 2011 - International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011, Vol. 2, 26.07.2011.

Research output: Contribution to journalEditorial

TY - JOUR

T1 - IMECS 2011 - International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011

T2 - Preface

AU - Abdelkader, Yousry H.

AU - Ait-Kadi, Daoud

AU - Al-Najjar, Basim

AU - Allahverdi, Ali

AU - Amavasai, Bala P.

AU - Henggeler, Carlos

AU - Bouchaffra, Djamel

AU - Bose, Indranil

AU - Brabazon, Anthony

AU - Brdys, Mietek

AU - Cacheda, Fidel

AU - Chan, Alan Hoi Shou

AU - Chan, Felix T.S.

AU - Chang, Chin Chen

AU - Chaudhuri, Pranay

AU - Chen, Chun Hsien

AU - Chen, Chung Shue

AU - Chen, Mu Song

AU - Chen, Qingfeng

AU - Choy, Wallace

AU - Chung, T. S.

AU - Clubb, Orville Leverne

AU - Damasio, Manuel Jose

AU - Dang, Chuangyin

AU - Djordjevich, Alexander

AU - Fung, Yu Fai

AU - Ganesan, G.

AU - Leng, Robert Gay Kheng

AU - Sing, Goh Ong

AU - Gracia, Angel Marin

AU - Gu, Zonghua

AU - Gulpinar, Nalan

AU - Heaton-Adegbile, Phil

AU - Herrera-Viedma, Enrique

AU - Herrero, Josep R.

AU - Huang, Xu

AU - Hwang, Chi Kuang

AU - Hwang, Heung Suk

AU - Ishihara, Shigekazu

AU - Jia, Limin

AU - Kannan, Rajgopal

AU - Karatzas, George P.

AU - Katagiri, Hideki

AU - Kendall, Graham

AU - Kikuta, Kensaku

AU - Kim, Haeng Kon

AU - Kim, Sung Il

AU - Kothari, Cartik

AU - Krishnamoorthy, Mohan

AU - Kumamoto, Tadahiko

AU - Kwan, Reggie

AU - Lee, Ho Woo

AU - Li, Layuan

AU - Li, Xueliang

AU - Li, Yiming

AU - Lin, Chih Min

AU - Liu, Baoding

AU - Liu, Liping

AU - Lopez, Elsa M.Macias

AU - Luk, Clement

AU - Maeda, Kazuaki

AU - Mahanti, Prabhat K.

AU - Mahmoud, Qusay H.

AU - Matsatsinis, Nikolaos

AU - Mavrommatis, George

AU - McGuigan, Michael

AU - Melin, Patricia

AU - Mikhailov, Ludmil

AU - Mineno, Hiroshi

AU - Monsuur, Herman

AU - Moon, Chiung

AU - Murua, Alejandro

AU - Musliu, Nysret

AU - Nakache, Didier

AU - Ni, Jun

AU - Nolle, Lars

AU - Ozalp, A. Alper

AU - Pang, Wan Kai

AU - Papadopoulos, Apostolos N.

AU - Piramuthu, Selwyn

AU - Premachandra, I. M.

AU - Seng, Quah Tong

AU - Sharma, Dharmendra

AU - Sheu, Jiuh Biing

AU - Sheu, Shey Huei

AU - Resteanu, Cornel I.G.

AU - Romero, Carlos

AU - Saito, Susumu

AU - Sawik, Tadeusz

AU - Seva, Rosemary R.

AU - Shakshuki, Elhadi

AU - Singh, Vrijendra

AU - Siskos, Yannis

AU - Stoyan, Yuri Grigoriyevich

AU - Sun, Junping

AU - Sun, Zhaohao

AU - Rad, A. B.

AU - Resta, Marina

AU - Rodriguez, Maria Luque

AU - Rojas, Raul

AU - Tiwari, Manoj Kumar

AU - Tran, Dat

AU - Triguero, Francisco Herrera

AU - Tseng, Lin Yu

AU - Tsuda, Shinichi

AU - Tzeng, Gwo Hshiung

AU - Utkin, Lev V.

AU - Vaz, Ismael

AU - Luis, Jose Verdegay

AU - Wang, Hsiao Fan

AU - Wang, Long

AU - Wang, Shyh-Hau

AU - Watanabe, Toyohide

AU - Werner, Frank

AU - Wojnicki, Igor

AU - Wu, Ed Xuekui

AU - Wu, Trong

AU - Xie, Guangming

AU - Xu, Li

AU - Xu, Susan H.

AU - Yang, Gi Chul

AU - Yang, Xin She

AU - Yu, Kun Ming

AU - Zanni, Cecilia

AU - Zhang, Xiaohua

AU - Zhang, Zhe George

AU - Zhao, Yao

AU - Zhao, Yong

AU - Zopounidis, Constantin

PY - 2011/7/26

Y1 - 2011/7/26

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=79960607267&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=79960607267&partnerID=8YFLogxK

M3 - Editorial

AN - SCOPUS:79960607267

VL - 2

JO - IMECS 2011 - International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011

JF - IMECS 2011 - International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011

ER -