Pathogenic Parameters Derived from Activated Platelets in Dengue Patients

Jih-Jin Tsai, Po-Chih Chen, Li-Teh Liu, Ko Chang, Ju-Han Yao, Hui-Mien Hsiao, Kristina B Clark, Yu Han Chen, Alan Yi-Hui Hsu, Guey-Chuen Perng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Cite this