In-Situ 奈米壓痕試驗機

  設備/設施: Center for Micro/Nano Science and Technology

  • 地點

   No.1, University Road, Tainan City 701, Taiwan (R.O.C.) 701

   Taiwan

  設備詳細資料

  Description

  成大微奈米中心共有兩台奈米壓痕試驗機:MTS XP和MTS G200、與一台in-situ奈米壓痕試驗機PI 95 TEM PicoIndenter。MTS XP與MTS G200具有獨特連續動態剛性量測系統,可精確的量測材料硬度、彈性係數等機械性質。
  設備相關照片

  詳細資料

  名字In-Situ 奈米壓痕試驗機
  擷取日期09-12-30