ODP/IODP 國際海洋鑽探研究計畫-ODP 195 Site 1202沖繩海槽海床地層中硫酸還原菌與沉積物中胺基酸、蛋白質、費洛蒙/賀爾蒙、酵素之相互作用

  • Jean, Jiin-Shuh (PI)

研究計畫: Research project

專案詳細資料

狀態已完成
有效的開始/結束日期03-08-0104-10-31