γ- and δ-Lactams from the Leaves of Clausena lansium

De Yang Shen, Thi Ngan Nguyen, Shwu Jen Wu, Young Ji Shiao, Hsin Yi Hung, Ping Chung Kuo, Daih Huang Kuo, Tran Dinh Thang, Tian Shung Wu

研究成果: Article同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「γ- and δ-Lactams from the Leaves of Clausena lansium」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences