Phong trào vận động văn hóa đầu thế kỉ 20: Nghiên cứu so sánh Đông Kinh Nghĩa Thục ở Việt Nam và Hiệp Hội Văn Hóa Đài Loan tại Đài Loan

研究成果: Conference contribution

原文Other
主出版物標題第三屆越南學國際學術研討會
出版地Vietnam
出版狀態Published - 2008 十二月

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Social Sciences(all)

引用此