1,2-Dibromoethane on Cu(100): Bonding structure and transformation to C2H4

Jong Liang Lin, Yi Shiue Lin, Jain Jung Shih, Kuan Huang Kuo, Shu Kuan Lin, Tz Shiuan Wu, Ming Yi Shiu

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「1,2-Dibromoethane on Cu(100): Bonding structure and transformation to C2H4」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Physics & Astronomy