1.3 μm InAs quantum dot resonant cavity light emitting diodes

Y. K. Su, H. C. Yu, S. J. Chang, C. T. Lee, J. S. Wang, A. R. Kovsh, Y. T. Wu, K. F. Lin, C. Y. Huang

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「1.3 μm InAs quantum dot resonant cavity light emitting diodes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds