1998 Dengue Hemorrhagic Fever Epidemic in Taiwan [7]

Day Yu Chao, Ting Hsiang Lin, Kao Pin Hwang, Jyh Hsiung Huang, Ching Chuan Liu, Chwan Chuen King

研究成果: Letter同行評審

40 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
頁(從 - 到)552-554
頁數3
期刊Emerging infectious diseases
10
發行號3
DOIs
出版狀態Published - 2004 3月

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 流行病學
  • 微生物學(醫學)
  • 傳染性疾病

引用此