2-[3-[2-[(25)-2-cyano-1-pyrrolidinyl]-2-oxoethylamino]-3-methyl-1-oxobutyl] -1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline: A potent, selective, and orally bioavailable dipeptide-derived inhibitor of dipeptidyl peptidase IV

Hsu Tsu, Xin Chen, Chiung Tong Chen, Shiow Ju Lee, Chung Nien Chang, Kuo His Kao, Mohane Selvaraj Coumar, Yen Ting Yeh, Chia Hui Chien, Hsin Sheng Wang, Ke Ta Lin, Ying Ying Chang, Ssu Hui Wu, Yuan Shou Chen, I. Lin Lu, Su Ying Wu, Ting Yueh Tsai, Wei Cheng Chen, Hsing Pang Hsieh, Yu Sheng ChaoWeir Torn Jiaang

研究成果: Article同行評審

28 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「2-[3-[2-[(25)-2-cyano-1-pyrrolidinyl]-2-oxoethylamino]-3-methyl-1-oxobutyl] -1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline: A potent, selective, and orally bioavailable dipeptide-derived inhibitor of dipeptidyl peptidase IV」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds