2010 Guidelines of the Taiwan society of cardiology for the management of hypertension

Chern En Chiang, Tzung Dau Wang, Yi Heng Li, Tsung Hsien Lin, Kuo Liong Chien, Hung I. Yeh, Kou Gi Shyu, Wei Chuen Tsai, Ting Hsing Chao, Juey Jen Hwang, Fu Tien Chiang, Jyh Hong Chen

研究成果: Article同行評審

79 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「2010 Guidelines of the Taiwan society of cardiology for the management of hypertension」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences