2012 Guidelines of the Taiwan Society of Cardiology (TSOC) for the diagnosis and treatment of heart failure

Chun Chieh Wang, Jyh Hong Chen, Wen Chung Yu, Jun Jack Cheng, Wei Hsian Yin, Chau Chung Wu, Ai Hsien Li, Wei Shiang Lin, Po Sheng Chen, Kwo Chang Ueng, Jin Long Huang, Feng Chun Tsai, Chao Hung Wang, Tieh Cheng Fu, Min Hui Liu, Pey Rong Chen, Hsi Yen Pai, Wen Jin Cherng

研究成果: Review article同行評審

20 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「2012 Guidelines of the Taiwan Society of Cardiology (TSOC) for the diagnosis and treatment of heart failure」主題。共同形成了獨特的指紋。