2014 guidelines of taiwan society of cardiology (TSOC) for the management of pulmonary arterial hypertension

Chih Hsin Hsu, Wan Jing Ho, Wei Chun Huang, Yu Wei Chiu, Tsu Shiu Hsu, Ping Hung Kuo, Hsao Hsun Hsu, Jia Kan Chang, Chin Chang Cheng, Chao Lun Lai, Kae Woei Liang, Shoa Lin Lin, Shih Hsien Sung, Wei Chuan Tsai, Ken Pen Weng, Kai Sheng Hsieh, Wei Hsian Yin, Shing Jong Lin, Kuo Yang Wang

研究成果: Review article同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「2014 guidelines of taiwan society of cardiology (TSOC) for the management of pulmonary arterial hypertension」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences