2018 expert consensus on the management of adverse effects of antiplatelet therapy for acute coronary syndrome in Taiwan

Yi Heng Li, Chih Yuan Fang, I. Chang Hsieh, Wei Chun Huang, Tsung Hsien Lin, Shih Hsien Sung, Chiung Zuan Chiu, Chiung Jen Wu, Kou Gi Shyu, Po Yuan Chang, Ching Chang Fang, Tse Min Lu, Ching Pei Chen, Wei Chen Tai, Chau Chyun Sheu, Kai Che Wei, Yi Hsiu Huang, Hsing Mei Wu, Juey Jen Hwang

研究成果: Review article同行評審

18 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「2018 expert consensus on the management of adverse effects of antiplatelet therapy for acute coronary syndrome in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences