2020 consensus of taiwan society of cardiology on the pharmacological management of patients with type 2 diabetes and cardiovascular diseases

Chern En Chiang, Kwo Chang Ueng, Ting Hsing Chao, Tsung Hsien Lin, Yih Jer Wu, Kang Ling Wang, Shih Hsien Sung, Hung I. Yeh, Yi Heng Li, Ping Yen Liu, Kuan Cheng Chang, Kou Gi Shyu, Jin Long Huang, Cheng Dao Tsai, Huei Fong Hung, Ming En Liu, Tze Fan Chao, Shu Meng Cheng, Hao Min Cheng, Pao Hsien ChuWei Hsian Yin, Yen Wen Wu, Wen Jone Chen, Wen Ter Lai, Shing Jong Lin, San Jou Yeh, Juey Jen Hwang

研究成果: Article同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「2020 consensus of taiwan society of cardiology on the pharmacological management of patients with type 2 diabetes and cardiovascular diseases」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences