3D-QSAR-Assisted Drug Design: Identification of a Potent Quinazoline-Based Aurora Kinase Inhibitor

Yi Yu Ke, Hui Yi Shiao, Yung Chang Hsu, Chang Ying Chu, Wen Chieh Wang, Yen Chun Lee, Wen Hsing Lin, Chun Hwa Chen, John T.A. Hsu, Chun Wei Chang, Cheng Wei Lin, Teng Kuang Yeh, Yu Sheng Chao, Mohane Selvaraj Coumar, Hsing Pang Hsieh

研究成果: Article同行評審

27 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「3D-QSAR-Assisted Drug Design: Identification of a Potent Quinazoline-Based Aurora Kinase Inhibitor」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds