58-kDa microspherule protein (MSP58) is novel brahma-related gene 1 (BRG1)-associated protein that modulates p53/p21 senescence pathway

Che Chia Hsu, Yi Chao Lee, Shiu Hwa Yeh, Chang Han Chen, Chih Ching Wu, Tsui Ying Wang, Yu Nong Chen, Liang Yi Hung, Yao Wen Liu, Han Ku Chen, Yi Ting Hsiao, Wei Sheng Wang, Jen Hui Tsou, Yi Huan Tsou, Mei Hsiang Wu, Wen Chang Chang, Ding Yen Lin

研究成果: Article同行評審

33 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「58-kDa microspherule protein (MSP58) is novel brahma-related gene 1 (BRG1)-associated protein that modulates p53/p21 senescence pathway」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds