A 1V 11fJ/Conversion-step 10bit 10MS/s asynchronous SAR ADC in 0.18μm CMOS

Chun Cheng Liu, Soon-Jyh Chang, Guan Ying Huang, Ying Zu Lin, Chung-Ming Huang

研究成果: Conference contribution

142 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A 1V 11fJ/Conversion-step 10bit 10MS/s asynchronous SAR ADC in 0.18μm CMOS」主題。共同形成了獨特的指紋。