A 38-dBm power amplifier using AlGaAs/InGaAs/GaAs PHEMT for S-band applications

Hong Zhi Liu, Hou Kuei Huang, Ray Jay Chiu, Chen Kuo Chu, Che Hung Lin, Chih Cheng Wang, Yeong-Her Wang, Ching Hsueh Chang, Chang Luen Wu, Chian Sern Chang

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「A 38-dBm power amplifier using AlGaAs/InGaAs/GaAs PHEMT for S-band applications」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science