A 65-nm ReRAM-Enabled Nonvolatile Processor with Time-Space Domain Adaption and Self-Write-Termination Achieving $> 4× Faster Clock Frequency and $> 6× Higher Restore Speed

Zhibo Wang, Yongpan Liu, Albert Lee, Fang Su, Chieh Pu Lo, Zhe Yuan, Jinyang Li, Chien Chen Lin, Wei Hao Chen, Hsiao Yun Chiu, Wei En Lin, Ya Chin King, Chrong Jung Lin, Pedram Khalili Amiri, Kang Lung Wang, Meng Fan Chang, Huazhong Yang

研究成果: Article同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A 65-nm ReRAM-Enabled Nonvolatile Processor with Time-Space Domain Adaption and Self-Write-Termination Achieving $> 4× Faster Clock Frequency and $> 6× Higher Restore Speed」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science