A 9-bit 150-MS/s subrange ADC based on SAR architecture in 90-nm CMOS

Ying Zu Lin, Chun Cheng Liu, Guan Ying Huang, Ya Ting Shyu, Yen Ting Liu, Soon Jyh Chang

研究成果: Article同行評審

61 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A 9-bit 150-MS/s subrange ADC based on SAR architecture in 90-nm CMOS」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science