A CMOS-compatible biological transducer for creatinine detection: MIP-gate ISFET

Chen Fu Lin, Hann Huei Tsai, Ying Zong Juang, Yan Kuin Su, Wang Long Li, Ruey Lue Wang, Hung Yin Lin, Jia Yu Guo, Tian Jun Tsai, Bin Da Liu

研究成果: Conference contribution

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A CMOS-compatible biological transducer for creatinine detection: MIP-gate ISFET」主題。共同形成了獨特的指紋。

Mathematics

Engineering & Materials Science