A compact SEOP 3He neutron spin filter with AFP NMR

Takashi Ino, Yasushi Arimoto, Hirohiko M. Shimizu, Yoshifumi Sakaguchi, Kenji Sakai, Hiroshi Kira, Takenao Shinohara, Takayuki Oku, Jun Ichi Suzuki, Kazuhisa Kakurai, Lieh Jeng Chang

研究成果: Conference article同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A compact SEOP 3He neutron spin filter with AFP NMR」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy