A comprehensive analysis on the association between tobacco-free betel quid and risk of head and neck cancer in Taiwanese men

Yuan Hua Wu, Chia Jui Yen, Jenn Ren Hsiao, Chun Yen Ou, Jehn Shyun Huang, Tung Yiu Wong, Sen Tien Tsai, Cheng Chih Huang, Wei Ting Lee, Ken Chung Chen, Sheen Yie Fang, Jiunn Liang Wu, Wei Ting Hsueh, Forn Chia Lin, Ming Wei Yang, Jang Yang Chang, Hsiao Chen Liao, Shang Yin Wu, Chen Lin Lin, Yi Hui WangYa Ling Weng, Han Chien Yang, Yu Shan Chen, Jeffrey S. Chang

研究成果: Article同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A comprehensive analysis on the association between tobacco-free betel quid and risk of head and neck cancer in Taiwanese men」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences