A fine physical map of the rice chromosome 5

Chia Hsiung Cheng, Mei Chu Chung, Shu Mei Liu, Shi Kuang Chen, Fang Yi Kao, Shu Jen Lin, Shin Hsin Hsiao, I. Chieh Tseng, Yue Ie C. Hsing, Hong Pang Wu, Ching San Chen, Jei Fu Shaw, Jianzhong Wu, Takashi Matsumoto, Takuji Sasaki, Hong Hwa Chen, Teh Yuan Chow

研究成果: Article同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A fine physical map of the rice chromosome 5」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences