A fully integrated 16-channel closed-loop neural-prosthetic CMOS SoC with wireless power and bidirectional data telemetry for real-time efficient human epileptic seizure control

Cheng Hsiang Cheng, Ping Yuan Tsai, Tzu Yi Yang, Wan Hsueh Cheng, Ting Yang Yen, Zhicong Luo, Xin Hong Qian, Zhi Xin Chen, Tzu Han Lin, Wei Hong Chen, Wei Ming Chen, Sheng Fu Liang, Fu Zen Shaw, Cheng Siu Chang, Yue Loong Hsin, Chen Yi Lee, Ming Dou Ker, Chung Yu Wu

研究成果: Article同行評審

34 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A fully integrated 16-channel closed-loop neural-prosthetic CMOS SoC with wireless power and bidirectional data telemetry for real-time efficient human epileptic seizure control」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science