A gene expression signature of epithelial tubulogenesis and a role for ASPM in pancreatic tumor progression

Wei Yu Wang, Chung Chi Hsu, Ting Yun Wang, Chi Rong Li, Ya Chin Hou, Jui Mei Chu, Chung Ta Lee, Ming Sheng Liu, Jimmy J.M. Su, Kuan Ying Jian, Shenq Shyang Huang, Shih Sheng Jiang, Yan Shen Shan, Pin Wen Lin, Yin Ying Shen, Michael T.L. Lee, Tze Sian Chan, Chun Chao Chang, Chung Hsing Chen, I. Shou ChangYen Ling Lee, Li Tzong Chen, Kelvin K. Tsai

研究成果: Article同行評審

59 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A gene expression signature of epithelial tubulogenesis and a role for ASPM in pancreatic tumor progression」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences