A HANC Risk Stratification Score for Antiplatelet Therapy Optimization with Low-Dose Prasugrel in Taiwanese Acute Coronary Syndrome Patients from the Switch Study

Wen Lieng Lee, Yi Chih Wang, Chieh Shou Su, Hsin Fu Lee, Ying Chang Tung, Ping Yen Liu, Cheng Huang Su, Feng Yu Kuo, Wei Shiang Lin, Pao Hsien Chu, Tse Min Lu, Ping Han Lo, Shuji Tsukiyama, Wei Chen Yang, Li Chung Cheng, Wei Hsian Yin, Yen Hung Lin

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A HANC Risk Stratification Score for Antiplatelet Therapy Optimization with Low-Dose Prasugrel in Taiwanese Acute Coronary Syndrome Patients from the Switch Study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences