A high-throughput cell-based screening for L858R/T790M mutant epidermal growth factor receptor inhibitors

Wen Hsing Lin, Song Jen-Shin, Tzu Wen Lien, Chun Yu Chang, Szu Huei Wu, Yu Wen Huang, Teng Yuan Chang, Ming Yu Fang, Kuei Jung Yen, Chun Hwa Chen, Chang Ying Chu, Hsing Pang Hsieh, Yi Rong Chen, Yu Sheng Chao, John T.A. Hsu

研究成果: Article同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A high-throughput cell-based screening for L858R/T790M mutant epidermal growth factor receptor inhibitors」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences