A histone deacetylase inhibitor YCW1 with antitumor and antimetastasis properties enhances cisplatin activity against non-small cell lung cancer in preclinical studies

Wei Jan Huang, Yen An Tang, Mei Yu Chen, Ying Jan Wang, Fu Han Hu, Tseng Wei Wang, Shi Wei Chao, Hui Wen Chiu, Ya Ling Yeh, Hsin Yi Chang, Hsueh Fen Juan, Pinpin Lin, Yi Ching Wang

研究成果: Article同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A histone deacetylase inhibitor YCW1 with antitumor and antimetastasis properties enhances cisplatin activity against non-small cell lung cancer in preclinical studies」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences