A Multi-Center Study for the Development of the Taiwan Cognition Questionnaire (TCQ) in Major Depressive Disorder

Yung Chieh Yen, Nan Ying Chiu, Tzung Jeng Hwang, Tung Ping Su, Yen Kuang Yang, Cheng Sheng Chen, Cheng Ta Li, Kuan Pin Su, Te Jen Lai, Chia Ming Chang

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「A Multi-Center Study for the Development of the Taiwan Cognition Questionnaire (TCQ) in Major Depressive Disorder」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences