A multi-omic analysis reveals the role of fumarate in regulating the virulence of enterohemorrhagic Escherichia coli

Cheng Ju Kuo, Sin Tian Wang, Chia Mei Lin, Hao Chieh Chiu, Cheng Rung Huang, Der Yen Lee, Geen Dong Chang, Ting Chen Chou, Jenn Wei Chen, Chang Shi Chen

研究成果: Article同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「A multi-omic analysis reveals the role of fumarate in regulating the virulence of enterohemorrhagic Escherichia coli」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences