A New AlGaInP Multiple-Quantum-Well Light-Emitting Diode With a Thin Carbon-Doped GaP Contact Layer Structure

Chih Hung Yen, Yi Jung Liu, Kuo Hui Yu, Tzu Pin Chen, Li Yang Chen, Tsung Han Tsai, Wen Chau Liu, Nan Yi Huang, Chong Yi Lee

研究成果: Article同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A New AlGaInP Multiple-Quantum-Well Light-Emitting Diode With a Thin Carbon-Doped GaP Contact Layer Structure」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds