A New Molecular Phylogeny and a New Genus, Pendulorchis, of the Aerides-Vanda Alliance (Orchidaceae: Epidendroideae)

Guo Qiang Zhang, Ke Wei Liu, Li Jun Chen, Xin Ju Xiao, Jun Wen Zhai, Li Qiang Li, Jing Cai, Yu Yun Hsiao, Wen Hui Rao, Jie Huang, Xue Yong Ma, Shih Wen Chung, Lai Qiang Huang, Wen Chieh Tsai, Zhong Jian Liu

研究成果: Article同行評審

41 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A New Molecular Phylogeny and a New Genus, Pendulorchis, of the Aerides-Vanda Alliance (Orchidaceae: Epidendroideae)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences