A novel chimeric dengue vaccine candidate composed of consensus envelope protein domain III fused to C-terminal-modified NS1 protein

Hong Jyun Huang, Martyr Yang, Hsin Wei Chen, Shuying Wang, Chih Peng Chang, Tzong Shiann Ho, Yu San Kao, Sen Mao Tien, Hsing Han Lin, Po Chun Chang, Yen Chung Lai, Yu Peng Hsiao, Yi Ling Liu, Chiao Hsuan Chao, Robert Anderson, Trai Ming Yeh, Yee Shin Lin, Shu Wen Wan

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A novel chimeric dengue vaccine candidate composed of consensus envelope protein domain III fused to C-terminal-modified NS1 protein」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Social Sciences