A novel hepatokine, HFREP1, plays a crucial role in the development of insulin resistance and type 2 diabetes

Hung Tsung Wu, Horng Yih Ou, Hao Chang Hung, Yu Chu Su, Feng Hwa Lu, Jin Shang Wu, Yi Ching Yang, Chao Liang Wu, Chih-Jen Chang

研究成果: Article同行評審

60 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A novel hepatokine, HFREP1, plays a crucial role in the development of insulin resistance and type 2 diabetes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences