A pilot-study to assess the feasibility and acceptability of an Internet-based cognitive-behavior group therapy using video conference for patients with coronary artery heart disease

Tin Kwang Lin, Pao Ta Yu, Lian Yu Lin, Ping Yen Liu, Yi Da Li, Chiu Tien Hsu, Yih Ru Cheng, Chun Yin Yeh, Shu Shu Wong, Shih An Pai, Huey Ling Shee, Chia Ying Weng

研究成果: Article同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A pilot-study to assess the feasibility and acceptability of an Internet-based cognitive-behavior group therapy using video conference for patients with coronary artery heart disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences