A randomized trial on the effect of transcutaneous electrical nerve stimulator on glycemic control in patients with type 2 diabetes

Jin Ying Lu, Horng Yih Ou, Chung Ze Wu, Chwen Yi Yang, Ju Ying Jiang, Chieh Hsiang Lu, Yi Der Jiang, Tien Jyun Chang, Yi Cheng Chang, Meng Lun Hsieh, Wan Chen Wu, Hung Yuan Li, Ye Fong Du, Ching Han Lin, Hao Chang Hung, Kai Jen Tien, Nai Cheng Yeh, Shang Yu Lee, Hui I. Yu, Lee Ming Chuang

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A randomized trial on the effect of transcutaneous electrical nerve stimulator on glycemic control in patients with type 2 diabetes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences