A ReRAM-Based Nonvolatile Flip-Flop With Self-Write-Termination Scheme for Frequent-OFF Fast-Wake-Up Nonvolatile Processors

Albert Lee, Chieh Pu Lo, Chien Chen Lin, Wei Hao Chen, Kuo Hsiang Hsu, Zhibo Wang, Fang Su, Zhe Yuan, Qi Wei, Ya Chin King, Chrong Jung Lin, Hochul Lee, Pedram Khalili Amiri, Kang Lung Wang, Yu Wang, Huazhong Yang, Yongpan Liu, Meng Fan Chang

研究成果: Article同行評審

28 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A ReRAM-Based Nonvolatile Flip-Flop With Self-Write-Termination Scheme for Frequent-OFF Fast-Wake-Up Nonvolatile Processors」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science