A tunable metamaterial for wide-angle and broadband absorption through meta-water-capsule coatings

Qinghua Song, Wu Zhang, Hong Cai, Yuan Dong Gu, Pin Chieh Wu, Weiming Zhu, Qing Xuan Liang, Zhenchuan Yang, Yufeng Jin, Yulong Hao, Dim Lee Kwong, Tarik Bourouina, Yamin Leprince-Wang, Ai Qun Liu

研究成果: Conference contribution

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A tunable metamaterial for wide-angle and broadband absorption through meta-water-capsule coatings」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy