A user experience model for home video summarization

Wei Ting Peng, Wei Jia Huang, Wei Ta Chu, Chien Nan Chou, Wen Yan Chang, Chia Han Chang, Yi Ping Hung

研究成果: Conference contribution

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「A user experience model for home video summarization」主題。共同形成了獨特的指紋。

Mathematics

Engineering & Materials Science