A visible-blind TiO 2 nanowire photodetector

Tsung Ying Tsai, Shoou Jinn Chang, Wen Ying Weng, Cheng Liang Hsu, Sin Hui Wang, Chiu Jung Chiu, Ting Jen Hsueh, Sheng Po Chang

研究成果: Article同行評審

37 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A visible-blind TiO 2 nanowire photodetector」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds