A wearable inertial-sensing-based body sensor network for shoulder range of motion assessment

Yu Liang Hsu, Jeen Shing Wang, Yu Ching Lin, Shu Min Chen, Yu Ju Tsai, Cheng Ling Chu, Che Wei Chang

研究成果: Conference contribution

18 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A wearable inertial-sensing-based body sensor network for shoulder range of motion assessment」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science