ACTN4 regulates the stability of RIPK1 in melanoma

Yuan Yuan Zhang, Hessam Tabataba, Xiao Ying Liu, Jia Yu Wang, Xu Guang Yan, Margaret Farrelly, Chen Chen Jiang, Su Tang Guo, Tao Liu, Hung Ying Kao, Rick F. Thorne, Xu Dong Zhang, Lei Jin

研究成果: Article同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「ACTN4 regulates the stability of RIPK1 in melanoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences